Na prze­strze­ni wielu dziejów zarówno duża ilość na­ukow­ców, i jak również psy­cho­lo­gów by­ła w dużym stopniu za­fa­scy­no­wa­na ludz­kim za­cho­wa­niem. Rzetelne ob­ser­wa­cje oraz różnorodne ba­da­nia na ten temat dały możliwość wyodrębnienia wielu typów oso­bo­wo­ści. Do jednej z najpopularniejszych badań należy zaliczyć to, które zostało stwo­rzo­ne przez Ka­the­ri­ne Briggs, jak również przez Isa­bel My­ers.

Chodzi tutaj w szczególności o kla­sy­fi­ka­cję, jaka została opar­ta na teo­rii Car­la G. Jun­ga. Zarówno Katherine, jak i Isabel po­sta­no­wi­ły o wiele bardziej przyj­rzeć się tej teorii, a to z kolei doprowadziło do znacznego rozszerzenia za­war­tych w niej za­gad­nie­nia, które zostały następnie oparte o wła­sne kon­cep­cje. W ten sposób został stworzony swoisty test, któ­ry daje możliwość spraw­dzenia, któ­rym z ty­pów oso­bo­wo­ści się charakteryzujemy.

INFJ (ang. introverted intuitive feeling judging – introwertyk intuicyjny uczuciowiec osądzający, pot. Rzecznik)

INFJ to nic innego, jak oso­bo­wość takiego rodzaju, któ­ra w sposób odpowiedni wie, co znaczy kochać miłością bezwarunkową. Należy zaznaczyć, że takimi osobami są przede wszystkim in­tro­wer­tycy, charakteryzują się oni dodatkowo bardzo dobrze roz­wi­nię­tą in­tu­icję.

Osoby takie odznaczają się również ciepłem wewnętrznym, a także są niezwykle em­pa­tycz­ni oraz bardzo tro­skli­wi. Wykazuje oni duże pragnienie stworzenia z inną osobą sil­nej więzi, chcą aby tak się stało jeszcze za­nim za­an­ga­żu­ją się z konkretną osobę w bardziej poważniejszą relację. Są także bardzo dobrymi słu­cha­cza­mi. W związku z tym są w stanie pomóc drugiej osobie odpowiednio roz­wią­zać konkretne pro­ble­my. Dlatego też, gdy po­trze­bujemy na przykład ra­mie­nia do wy­pła­ka­nia się, osoby o typie osobowości INFJ są w stanie za­ofe­rować nam wszyst­ko, cze­go w danym mo­men­cie po­trze­bu­jemy.

ENTP (ang. Extraverted iNtuitive Thinking Perceiving – Ekstrawertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator)

Choć nazwa taka po części sugeruje, że lu­dzie o  ty­pie oso­bo­wo­ści ENTP nie są w stanie w swoim życiu stosować na co dzień różnych kom­pro­mi­sów, ale są za to cały czas w go­to­wości do kon­fron­ta­cji z innymi osobami, to nie jest to oczywiście do koń­ca pra­wa.

Bowiem należy pamiętać, że osoby takie w głównej mierze są dość wy­biór­cze, chodzi tutaj przede wszystkim o stosunki do innych lu­dzi i dlatego też nie dą­żą do kon­tak­tów z każ­dym człowiekiem, który stanie na ich życiowej drodze. W związku z tym taki typ osobowości oznacza przede wszystkim, że szu­ka­ją do głębszej relacji ko­goś, z kim będą mieli sposobność na­praw­dę się po­łą­czyć, a nie wyłącznie wejść w przygodny ro­mans.

INFP (ang. Introverted Intuitive Feeling Perceiving – Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator)

INFP to nic innego, jak typ oso­bo­wo­ści, któ­ry charakteryzuje się stosunkowo dużą dozą spo­strze­gaw­czości, jak również wy­ostrzo­ną życiową in­tu­icją. Oso­by takie odznaczają się również bardzo wysokim poziomem empatii. Są bardzo ela­stycz­ni w swych poczynaniach, a także w odpowiedni sposób po­tra­fią do­pa­so­wać się do istniejących wa­run­ków oraz sy­tu­acji. W większości przypadków są w stanie sprawiać wra­że­nie, że są osobami, którzy mają gło­wę w chmu­rach, ale są jed­ny­mi z ­bar­dziej tro­skli­wych osób, które można spotkać na swoje życiowej drodze.