I Informacje o serwisie

Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem przemyslenia.pl jest Marcel Adamas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adamas Media Marcel Adamas ul. Worławki 1, 11-008 Świątki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7393904221, Regon  368497952 dalej jako Sprzedawca. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne

II Podstawowe pojęcia

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
  2. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
  3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
  5. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.
  6. Operator Płatności – Przelewy24.pl
  7. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: przemyslenia.pl
  8. Produkt – książka dostarczana w postaci fizycznej

 III Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż książek, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

a) Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest:
1)  posiadanie dostępu do Internetu,

b) posiadanie adresu e-mail

c) zainstalowanie przeglądarki internetowej

d) akceptacja plików cookies

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

5. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

IV Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie książek dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w §6 Regulaminu.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail marcel.adamas94@gmail.com W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

V Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że książki dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

VI Zawieranie i wykonanie umowy

1. W celu zakupu książki, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
b) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
d) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie książek uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Serwisu.

5. Produkt zostaje wysłany na wskazany przez Kupującego adres/wybrany Paczkomat w terminie maksymalnie 24h od dokonania przez Kupującego przelewu.

6. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

VII Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 4/24, 10-693 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na e-mail: marcel.adamas94@gmail.com). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwracany przedmiot proszę kierować na adres: ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 4/24, 10-693 Olsztyn

4. Środki zostaną zwrócone Kupującemu maksymalnie w ciągu 48h od otrzymanego zwrotu

5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

VIII Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

1. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu książkę wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli książka ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
5) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. E-mail: marcel.adamas94@gmail.com. Adres: Ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 4/24, 10-693 Olsztyn

IX Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności

X Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2024